biuro@infofinder.pl

+48 32 205 54 53

Opis

2. Analiza wykonania modułów magazynowych dla dyspensera artykułów medycznych.

 

Wykonanie modułów magazynowych dla dyspensera artykułów medycznych.

Analiza wykonania modułów magazynowych,

max kąt otwarcia drzwi 180st.,

siła otwarcia/zamknięcia drzwi 20N,

waga konstrukcji max. 50kg,

waga zmagazynowanych art. med. – 100kg / moduł.

Wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej wraz z uzyskaniem certyfikatu oceny zgodności na rzecz Zamawiającego.

 

Warunki techniczne zostały zawarte w dokumentacji technicznej – załącznik nr 3, która zostanie udostępniona Oferentowi po dostarczeniu przez niego podpisanego Oświadczenia NDA – załącznik nr 2.

 

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikami do niniejszego postępowania.

 

Kody CPV

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe: NIE

 

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ: Potencjał techniczny

Opis:

Wykonawca posiada zasoby techniczne (aparatura/infrastruktura/WNiP niezbędne dla realizacji powierzonych prac B+R Zasoby techniczne nie gorsze niż:

 Spawarka (min. 1 szt.) Min. parametr: typ MIG/MAG, przenośna, 155 A, 230 V

 Frezarka CNC (min. 1 szt.) Min. parametr: Wrzeciono 5 osiowe

 Lutownica do lutu miękkiego i twardego (min. 1 szt.) Min. parametry: Temperatura pracy otoczenia: 10 - 50°C

 Zastawy narzędzi do montażu elektroniki i konstrukcji mechanicznych (min. 1kpl)

 Min. parametry: Wkrętaki antystatyczne (wkrętaki dla elektronika), Szczypce elektroniczne (szczypce ESD), Inne akcesoria i narzędzia precyzyjne dla elektronika, Narzędzia dynamometryczne dla elektroników, Narzędzia dla elektroników – zestawy.

 

Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Typ: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Typ: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 Inżynier elektronik,

 Inżynier automatyk,

 Spawacz MIG/MAG,

 Ślusarz precyzyjny,

 Operator maszyn CNC,

 Inżynier kontroli jakości,

 Pracownicy ze znajomością procedur ISO 9001:2015

 

Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Typ: Dodatkowe warunki udziału

Opis:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,

c) oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

d) oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

 

Typ: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego.

3. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

5. Zaleca się ponumerowanie każdej ze stron oferty.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.

7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

8. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą oferty.

10. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

1. Oferta powinna zostać złożona w wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

2. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w zapytaniu ofertowym lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: biuro@infofinder.pl. Dopuszcza się także dokumentację w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2023 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

7. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

8. Zamawiający może zakończyć postępowanie ofertowe w każdej chwili bez podania przyczyn.

9. Oferent w celu zapoznania się z dokumentacją techniczną zobowiązany jest złożyć oświadczenie (umowę) NDA zgodnie z załącznikiem nr 2 i przesłać je na adres biuro@infofinder.pl Zamawiający bez zbędnej zwłoki udostępni oferentowi dokumentację w celu przygotowania oferty.

  2. Analiza wykonania modułów magazynowych dla dyspensera artykułów medycznych.

Opis

1. Analiza wykonania głowicy analizatora ilości odpadów. Analiza wykonania głowicy analizatora ilości odpadów medycznych oraz wykonanie głowicy analizatora odpadów (w zakresie wykonawstwa wiążące będą wyniki przeprowadzonej analizy dot. głowicy analizatora ilości odpadów):

- max. waga głowicy do 1kg

- obudowa wykonania w klasie szczelności IP67

Założenia projektowe w zakresie głowicy zliczającej usuwane odpady medyczne:

- czas mocowania głowicy do korpusu pojemnika na odpady medyczne do 4 sekund.

- czas zdejmowania głowicy do 3 sekund.

 

Wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej wraz z uzyskaniem certyfikatu oceny zgodności na rzecz Zamawiającego.

 

Warunki techniczne zostały zawarte w dokumentacji technicznej – załącznik nr 3, która zostanie udostępniona Oferentowi po dostarczeniu przez niego podpisanego Oświadczenia NDA – załącznik nr 2.

 

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikami do niniejszego postępowania.

 

Kody CPV

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe: NIE

 

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ: Potencjał techniczny

Opis:

Wykonawca posiada zasoby techniczne (aparatura/infrastruktura/WNiP niezbędne dla realizacji powierzonych prac B+R Zasoby techniczne nie gorsze niż:

 Spawarka (min. 1 szt.) Min. parametr: typ MIG/MAG, przenośna, 155 A, 230 V

 Frezarka CNC (min. 1 szt.) Min. parametr: Wrzeciono 5 osiowe

 Lutownica do lutu miękkiego i twardego (min. 1 szt.) Min. parametry: Temperatura pracy otoczenia: 10 - 50°C

 Zastawy narzędzi do montażu elektroniki i konstrukcji mechanicznych (min. 1kpl)

 Min. parametry: Wkrętaki antystatyczne (wkrętaki dla elektronika), Szczypce elektroniczne (szczypce ESD), Inne akcesoria i narzędzia precyzyjne dla elektronika, Narzędzia dynamometryczne dla elektroników, Narzędzia dla elektroników – zestawy.

 

Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Typ: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Typ: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 Inżynier elektronik,

 Inżynier automatyk,

 Spawacz MIG/MAG,

 Ślusarz precyzyjny,

 Operator maszyn CNC,

 Inżynier kontroli jakości,

 Pracownicy ze znajomością procedur ISO 9001:2015

 

Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Typ: Dodatkowe warunki udziału

Opis:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,

c) oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

d) oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

 

Typ: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego.

3. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

5. Zaleca się ponumerowanie każdej ze stron oferty.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.

7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

8. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą oferty.

10. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

1. Oferta powinna zostać złożona w wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

2. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w zapytaniu ofertowym lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: biuro@infofinder.pl. Dopuszcza się także dokumentację w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2023 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

7. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

8. Zamawiający może zakończyć postępowanie ofertowe w każdej chwili bez podania przyczyn.

9. Oferent w celu zapoznania się z dokumentacją techniczną zobowiązany jest złożyć oświadczenie (umowę) NDA zgodnie z załącznikiem nr 2 i przesłać je na adres biuro@infofinder.pl Zamawiający bez zbędnej zwłoki udostępni oferentowi dokumentację w celu przygotowania oferty.

  1. Analiza wykonania głowicy analizatora ilości odpadów.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

I. Cena - waga: 100 % (100 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Cmin/Cn x 100 pkt

Cmin – najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita netto badanej oferty

 

Oceniana będzie łączna cena netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym  zapytaniu ofertowym.

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryteriów oceny ofert. Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert.

 

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Wykonawca  powinien  złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego. 
 3. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy. 
 4. Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 5. Zaleca się ponumerowanie każdej ze stron oferty. 
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty. 
 7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
 8. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert. 
 9. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą oferty. 
 10. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. 
 11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Wykluczenia

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
 3. oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
 4. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub  akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Warunki udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna  i finansowa 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 Wymogi techniczne

Wykonawca posiada zasoby techniczne (aparatura/infrastruktura/WNiP  niezbędne dla realizacji powierzonych prac B+R

Zasoby techniczne nie gorsze niż:

 • Spawarka (min. 1 szt.) Min. parametr: typ MIG/MAG, przenośna, 155 A, 230 V
 • Frezarka CNC (min. 1 szt.) Min. parametr: Wrzeciono 5 osiowe
 • Lutownica do lutu miękkiego i twardego (min. 1 szt.) Min. parametry:

Temperatura pracy otoczenia: 10 - 50°C

 • Zastawy narzędzi do montażu elektroniki i konstrukcji mechanicznych (min. 1kpl)
 • Min. parametry: Wkrętaki antystatyczne (wkrętaki dla elektronika), Szczypce elektroniczne (szczypce ESD), Inne akcesoria i narzędzia precyzyjne dla elektronika, Narzędzia dynamometryczne dla elektroników, Narzędzia dla

elektroników – zestawy.

  Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego   przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 Zasoby kadrowe

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 • Inżynier elektronik,
 • Inżynier automatyk,
 • Spawacz MIG/MAG,
 • Ślusarz precyzyjny,
 • Operator maszyn CNC,
 • Inżynier kontroli jakości,
 • Pracownicy ze znajomością procedur ISO 9001:2015

  Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 Warunki zmiany zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 • Inżynier elektronik,
 • Inżynier automatyk,
 • Spawacz MIG/MAG,
 • Ślusarz precyzyjny,
 • Operator maszyn CNC,
 • Inżynier kontroli jakości,
 • Pracownicy ze znajomością procedur ISO 9001:2015

  Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

 

Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 – NDA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Data publikacji oferty: 12.01.2023 g. 13:54

Termin związania ofertą: Do 31.01.2023r.

Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy, nie później niż do 28.02.2023

 

Harmonogram realizacji zamówienia: 

Termin związania umową: od daty złożenia zamówienia jednak nie wcześniej niż 19.01.2023r. do 28.02.2023r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia na terminy wynikające z umowy o dofinansowanie projektu z późniejszymi zmianami.

 

Załączniki: 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Dorota Dobruszek

+48 32 205 54 53

Termin składania ofert: 19.01.2023

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona w wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w zapytaniu ofertowym lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:  biuro@infofinder.pl.

Dopuszcza się także dokumentację w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2023 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia
  i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
 5. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający może zakończyć postępowanie ofertowe w każdej chwili bez podania przyczyn.
 7. Oferent w celu zapoznania się z dokumentacją techniczną zobowiązany jest złożyć oświadczenie (umowę) NDA zgodnie z załącznikiem nr 2 i przesłać je na adres biuro@infofinder.pl

Zamawiający bez zbędnej zwłoki udostępni oferentowi dokumentację w celu przygotowania oferty.

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU

ukryj

Powstaje w kontekście projektu:

POIR.01.01.01-24-0293/21 - Dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem

+48 32 205 54 53